ANDIAMO

Projekt “Andiamo”, który ma na celu automatyzacę procesu modelowania danych 3D dla technologii druku spersonalizowanych ortez medycznych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: B+R prace finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie dla projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed  przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Project “Andiamo ” whitch pupouse is The Automation of 3D Data Modelling Processes for Printing Technology of Personalised Medical Orthoses  is co-financed with European Union funds under the Intelligent Development Operational Program 2014-2020, Measure 1.3: R & D works financed with participation of capital funds, Sub-measure 1.3.1: Support for research and development projects in the preseed phase by proof of concept funds – BRIdge Alfa.

Investment

2.90M PLN

Wartość projektu
Project Value

2.32M PLN

Wkład UE
UE Contribution​

0.58M PLN

Prywatni inwestorzy
Private investors​

BRIdge Alfa

Inwestycje realizowane są w ramach programu BRIdge Alfa prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest wsparcie zespołów zaangażowanych w projekty technologiczne znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju i opierające się na pracach badawczo-rozwojowych.

Investments are implemented as part of the BRIdge Alfa program run by the National Center for Research and Development, whose aim is to support teams involved in technological projects at an early stage of development and based on research and development.

Alfabeat

Fundusz venture capital inwestujący w projektów technologiczne o globalnym potencjale. Alfabeat inwestuje w projekty B2B Cloud. Partnerzy zarządzający pracowali w 6 krajach, uczestniczyli w tworzeniu kilkudziesięciu start-upów, byli odpowiedzialni za IPO. Alfabeat aktywnie poszukuje projektów o globalnym potencjale i wspiera je poprzez globalne alianse. Alfabeat zainwestował między innymi w Andiamo, Daily, DEBN, Fibratech, Intiaro

Alfabeat is an early stage venture capital for technology projects with global potential. Alfabeat invests in B2B Cloud projects. Managing Partners have worked across 6 countries, participated in the creation of several dozen start-ups, were responsible for the IPOs. Alfabeat actively looks for projects with global potential. Alfabeat invested in Andiamo, Daily, DEBN, Fibratech, Intiaro

ANDIAMO POLAND Sp. z o.o.

Szafarnia 11/F8 street
80-755 Gdansk, Poland

VAT EU: PL5833296719
KRS: 0000725924

 

Email: family@andiamo.io

Phone: +447 951 927 638