HOTAILORS

Hotailors to projekt, którego celem jest opracowanie nowej metody uczenia maszynowego do
porządkowania ofert hoteli dla klientów biznesowych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Oś Priorytetowa: I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.3. Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. Kwota dofinansowania projektu z UE: 800.000 PLN. Łączna kwota projektu: 1.000.000 PLN.

Project Hotailors which goal is a development of a new machine learning method organizing hotel offers for business customers is co-financed with European Union funds under the Intelligent Development Operational Program 2014-2020, Measure 1.3: R & D works financed with participation of capital funds, Sub-measure 1.3.1: Support for research and development projects in the preseed phase by proof of concept funds – BRIdge Alfa. The amount of co-financing of the project from the EU: 800.000 PLN. The total amount of the project: 1.000.000 PLN

Investment

1.0M PLN

Wartość projektu
Project Value

0.8M PLN

Wkład UE
UE Contribution​

0.2M PLN

Prywatni inwestorzy
Private investors​

BRIdge Alfa

Inwestycje realizowane są w ramach programu BRIdge Alfa prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest wsparcie zespołów zaangażowanych w projekty technologiczne znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju i opierające się na pracach badawczo-rozwojowych.

Investments are implemented as part of the BRIdge Alfa program run by the National Center for Research and Development, whose aim is to support teams involved in technological projects at an early stage of development and based on research and development.

Alfabeat

Fundusz venture capital inwestujący w projektów technologiczne o globalnym potencjale. Alfabeat inwestuje w projekty B2B Cloud. Partnerzy zarządzający pracowali w 6 krajach, uczestniczyli w tworzeniu kilkudziesięciu start-upów, byli odpowiedzialni za IPO. Alfabeat aktywnie poszukuje projektów o globalnym potencjale i wspiera je poprzez globalne alianse. Alfabeat zainwestował między innymi w Andiamo, Daily, DEBN, Fibratech, Intiaro

Alfabeat is an early stage venture capital for technology projects with global potential. Alfabeat invests in B2B Cloud projects. Managing Partners have worked across 6 countries, participated in the creation of several dozen start-ups, were responsible for the IPOs. Alfabeat actively looks for projects with global potential. Alfabeat invested in Andiamo, Daily, DEBN, Fibratech, Intiaro

Travel Manager Sp. z o.o.

ul. Święty Marcin 29/8
Poznań 61-806, Poland

VAT EU: PL7831742297
KRS: 0000642186

 

Email: sales@hotailors.com

Phone:+48 609 009 386