INTIARO

Projekt “Intiaro”, który ma na celu stworzenie produktu dla branży meblarskiej wykorzystującego rozwiązania AR (rozszerzona rzeczywistość) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: B+R prace finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie dla projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed  przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Project “Intiaro ” whitch pupouse is  to create product for the home furnishings industry, using AR solutions augmented reality – is co-financed with European Union funds under the Intelligent Development Operational Program 2014-2020, Measure 1.3: R & D works financed with participation of capital funds, Sub-measure 1.3.1: Support for research and development projects in the preseed phase by proof of concept funds – BRIdge Alfa. 

Investment

3.0M PLN

Wartość projektu
Project Value

2.4M PLN

Wkład UE
UE Contribution​

0.6M PLN

Prywatni inwestorzy
Private investors​

BRIdge Alfa

Inwestycje realizowane są w ramach programu BRIdge Alfa prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest wsparcie zespołów zaangażowanych w projekty technologiczne znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju i opierające się na pracach badawczo-rozwojowych.

Investments are implemented as part of the BRIdge Alfa program run by the National Center for Research and Development, whose aim is to support teams involved in technological projects at an early stage of development and based on research and development.

Alfabeat

Fundusz venture capital inwestujący w projektów technologiczne o globalnym potencjale. Alfabeat inwestuje w projekty B2B Cloud. Partnerzy zarządzający pracowali w 6 krajach, uczestniczyli w tworzeniu kilkudziesięciu start-upów, byli odpowiedzialni za IPO. Alfabeat aktywnie poszukuje projektów o globalnym potencjale i wspiera je poprzez globalne alianse. Alfabeat zainwestował między innymi w Andiamo, Daily, DEBN, Fibratech, Intiaro

Alfabeat is an early stage venture capital for technology projects with global potential. Alfabeat invests in B2B Cloud projects. Managing Partners have worked across 6 countries, participated in the creation of several dozen start-ups, were responsible for the IPOs. Alfabeat actively looks for projects with global potential. Alfabeat invested in Andiamo, Daily, DEBN, Fibratech, Intiaro

Intiaro Sp. z o.o.

Szafarnia 11/F8 street
80-755 Gdansk, Poland

VAT EU: PL5833310997
KRS: 0000737788

 

Email: support@intiaro.com

Phone: +48 602 532 176